Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ AGENCJI REKLAMOWEJ TRAF ZBIGNIEW WÓJCIK

www.kurier-ogloszeniowy.pl

I. Administrator Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisów jest Agencja Reklamowa Traf Zbigniew Wójcik, 46-060 Prószków, ul. Ignacego Krasickiego 14, NIP: 7541335684. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. pod numerem telefonu 698 613 550 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej

II. Przetwarzanie Danych Administrator zapewnia ochronę danych osobowych przez dostępem osób nieupoważnionych, zabraniem przez osobę nieuprawnioną oraz przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO i stosuje w tym celu środki organizacyjne i techniczne zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych Dane Użytkowników Serwisów przetwarzane będą: - w celu zawarcia oraz wykonania umowy zawieranej pomiędzy każdym z Użytkowników Serwisów a Administratorem w ramach Serwisów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), - w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej prawem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), - w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz komunikacji z Użytkownikami Serwisów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, realizujący powyższe cele (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO); - w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników Serwisów, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

IV. Prawa Użytkownika Serwisów Zgodnie z RODO, Użytkownikom Serwisów przysługuje: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do danych Użytkowników Serwisów istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkowników Serwisów lub dane te będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. W celu zrealizowania swoich uprawnień, Użytkownik Serwisów powinien skierować stosowne zgłoszenie na adres e-mailowy Administratora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Odbiorcy danych Administrator może udostępnić dane Użytkowników Serwisów m.in. następującym podmiotom: - podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, - podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, - dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, - podmiotom świadczącym usługi doradcze, księgowe bądź prawne.

VI. Czas przechowywania danych Dane pozyskane w celu wykonania umowy Administrator przechowuje przez okres świadczenia usługi lub realizacji umowy, w tym także przez czas, w którym Użytkownicy Serwisów mogą ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z zawartej umowy. Dane pozyskane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony Administrator przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane pozyskane w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, Administrator przetwarza przez czas wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane. Dane osobowe pozyskane w celach analitycznych i statystycznych Administrator przetwarza przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu, chyba że Użytkownicy Serwisów sprzeciwią się tym czynnościom.

VII. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych Administrator nie przekazuje danych poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych Podanie przez Użytkowników Serwisów danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług. Jeśli Użytkowników nie poda swoich danych, wykonanie umowy oraz świadczenie usług nie będzie możliwe.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Dane Użytkownika Serwisów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

X. Pliki cookies Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Agencję Reklamową Traf Zbigniew Wójcik na komputerze osoby odwiedzającej stronę, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Agencję Reklamową Traf Zbigniew Wójcik usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji na stronie. Agencja Reklamowa Traf Zbigniew Wójcik wykorzystuje dwa typy plików cookies: cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników Serwisów; cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Agencja Reklamowa Traf Zbigniew Wójcik wykorzystuje cookies własne w celu: analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisw korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Agencja Reklamowa Traf Zbigniew Wójcik wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA). Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisów. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

XI. Informuje się Użytkowników Serwisów, że strony www, na które Użytkownik będzie wchodził poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisów mogą posiadać inne zasady prywatności niż określone w niniejszej Polityce Prywatności. Po odesłaniu na inną stronę www, Użytkownik powinien zapoznać się z obowiązującymi tam zasadami prywatności. Administrator nie odpowiada za zasady prywatności na innych niż Serwisy stronach www, na które będzie wchodził Użytkownik.

Wydawca

Znajdź nas